Feeds:
Posts
Comments

SEJARAH ISLAM

BAB VI

PERKEMBANGAN ISLAM DI DUNIA

 1. Islam di Asia
 2. Islam di Afrika
 3. Islam di Eropa
 4. Islam di Amerika
 5. Islam di Australia

Islam merupakan agama yang menjadi rahmatan lil‘alain. Kemunculannya pada sekitar abad ke-6 Masehi telah membawa perubahan besar pada masyarakat di sekitarnya. Bangsa Arab yang semula bodoh dan terbelakang berubah menjadi bangsa yang kuat dan maju.

Hanya berselang seabad setelah kemunculannya, wilayah Islam telah membentang dari India sampai ke Spanyol. Islam membawa kebudayaan serta peradaban. Bahkan, ikemajuan yang dicapai Negara-negara Barat saat ini merupakan hasil rintisan ilmuwan-ilmuwan Islam pada masa itu.

Continue Reading »

Advertisements

IMAN KPD HARI AKHIR

BAB II

IMAN KEPADA HARI KIAMAT

 1. Pengertian
 2. Hari kiamat
 3. Kehidupan setelah Hari Kiamat
 4. Fungsi Iman kepada Hari Kiamat

Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan sampai titik akhir kehidupannya.

Begitu juga dengan dunia ini, suatu saat kelak pasti akan sampai kepada titik akhir.

Hari itulah yang dinamakan dengan hari kiamat. Semua makhluk yang pernah hidup di dunia akan mempertanggungjawabkan perbuatanya.

Continue Reading »

HUKUM WARISAN

BAB III

MAWARIS

 1. Pengertian, Tujuan, Sumber Hukum, dan Kedudukan Mawaris
 2. Beberapa Sebab Memperoleh Harta Warisan
 3. Beberapa Sebab Terhalangnya Pewarisan
 4. Harta Warisan sebelum Diwarisi
 5. Ahli Waris
 6. Furudul-Muqaddarah dan Zawil-Furud
 7. Asabah
 8. Hijab
 9. Pembagian Harta Warisan
 10. Warisan menurut Hukum Adat
 11. Warisan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
 12. Hikmah Mawaris
 13. Wasiat

Mawaris adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh umat Islam agar bias menjalankan syariat Allah swt dengan benar. Hal itu disebabkan pembagian harta warisan merupakan hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila pembagian harta warisan dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai, hal itu akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Continue Reading »

HUKUM PERNIKAHAN

BAB VIII

MUNAKAHAT

 1. Pengertian
 2. Hukum Nikah
 3. Tujuan Nikah
 4. Rukun nikah
 5. Kewajiban Suami Istri
 6. Hikmah Nikah
 7. Talak
 8. Idah
 9. Rujuk
 10. Ila’, Lian, Zihar, Khuluk dan Fasakh
 11. Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam hidupnya manusia mengalami tiga fase penting, yaitu lahir, menikah dan meninggal. Perkawinan merupakan salah satu fase yang penting sebab Allah swt. Menghendaki lestarinya umat manusia secara turun-temurun melalui perkawinan.

Nabi Muhammad saw. Telah memberikan tuntutan bagaimana umat Islam menjalani perkawinan. Dengan demikian, perkawinan merupakan amalan yang berpahala besar karena hal itu mengikuti sunah Nabi Muhammad saw. Selain itu, perkawinan akan membawa kebahagiaan kepada umat manusia sekaligus memupuk rasa cinta dan kasih sayang.

Continue Reading »

TOLERANSI

TOLERANSI DAN ETOS KERJA

 1. Surat Yunus Ayat 40-41, Asy-Syura Ayat 14, Ar-Ra’d Ayat 11, dan Al-Jumu’ah Ayat 9-10.
 2. Pengayaan Materi tentang Ilmu Tajwid
 3. Pengayaan Materi tentang Ilmu Al-Qur’an

Continue Reading »

ar-Rum: 41-42

image image Telah nampak kerusakan di darat dan di laut Artinya: (41)disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).(42)Katakanlah: “Adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)”.(ar-Rum: 41-42)

al-A’raf: 56-58

image image image    Artinya: (56)Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.(57)Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.(58)Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.(al-A’raf: 56-58)

Shod: 27-28

image image Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi Artinya: (27)dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.(28)Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?(Shod: 27-28

image

artinya:

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.(al-Baqarah 148) Continue Reading »