Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘PAI SMA’ Category

Surat Yunus ayat 101

image Artinya: Katakanlah: “Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman”. (more…)

Advertisements

Read Full Post »

image image Artinya: (40)Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al Qur’an, dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.(41)Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah: “Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Yunus: 40-41) (more…)

Read Full Post »

AKHLAK 2

BAB IV

BERPERILAKU DENGAN SIFAT-SIFAT TERPUJI

 1. Warak
 2. Rida dan Sabar
 3. Tawakal
 4. Kanaah
 5. Adil
 6. Berfikir positif
 7. Percaya diri

Akhlak merupakan sakaguru kehidupan seluruh umat di dunia ini. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini akan tergantung kepda akhlaknya.

Apabila manusia mempunyai akhlak yang sesuai dengan tuntunan Alqur’an dan Al-Hadits niscaya kehidupan di dunia ini akan menjadi baik, manusia akan mampu menyelesaikan tugas kekhalifahanya dengan baik pula. (more…)

Read Full Post »

AKHLAK

BAB IV

MENJAUHI SIKAP TERCELA DAN KEWAJIBAN BERTATA KRAMA

 1. Israf
 2. Gibah
 3. Namimah dan Fitnah
 4. Murtad
 5. Tasamuh

Dalam kehidupan sehari-hari manusia akan selalu berhubungan dengan manusioa lainnya. Hal itu disebabkan kedudukan manusia sebagai makluk social tyang saling membutuhkan.

Dalam pergaulan, terdapat etika yang harus dipenuhi supaya pergaulan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan. Agama Islam mengajarkan pada manusia untuk bertata karma dan menjahui sikap-sikap yang tercela. Apabila manusia dapat menjalankan tuntunan itu, kehidupan bermasyarakat akan berjalan dengan baik. (more…)

Read Full Post »

ISLAM DI INDONESIA

BAB V

Perkembangan Islam di Indonesia

 1. Masuknya Islam di Indonesia
 2. Perkembangan Islam di Indonesia
 3. Peranan Umat Islam di Indonesia

Islam masuk Indonesia pada sekitar abad ke-7 atau ke-8 dan dibawa oleh para pedagang dari arab dan Gujarat, penyebaranya ke seluruh Nusantara menggunakan jalan damai, yaitu perdagangan dan perkawinan.

Daerah-daerah yang pertama menerima agama Islam adalah daerah pesisir. Hal ini disebabkan masyarakat di daerah ini adalah paling banyak berinteraksi dengan masyarakat luar negeri dalam bidang perdagangan.

(more…)

Read Full Post »

PERKEMBANGAN IPTEK

BAB VI

PENGEMBANGAN IPTEK

 1. Surat Ar-Rahman Ayat 33, Al-Baqarah Ayat 164, dan Ali Imran Ayat 190
 2. Pengayaan materi tentang ilmu Tajwid
 3. Pengayaan materi tentang ilmu Al-Qur’an

Allah swt, telah memberikan tugas kekhalifahan di muka bumi kepada manusia. Untuk dapat melaksanakan tugas itu, Allah swt. Memberikan sebagian ilmunya kepada manusia.

Dewasa ini, ilmu pengetahuan sudah berkembang demikian pesatnya. Oleh karena itu, umat Islam harus selalu giat belajar dan kbekerja supaya dapat melaksanakan kekhalifahannya dengan baik.

(more…)

Read Full Post »

PERCAYA KEPADA TAQDIR

BAB VII

IMAN KEPADA KADA DAN KADAR

 1. Pengertian Iman kepada Kada dan Kadar
 2. Bukti-Bukti Adanya Kada dan Kadar
 3. Sunatullah
 4. Ikhtiar dan Tawakal
 5. Fungsi iman kepada Takdir

Allah swt tidak akan mengubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak berusaha untuk mengubah nasibnya sendiri. Sebagai umat yang beriman, Allah swt, telah memberikan petunjuk kepada kita untuk giat berusaha dan beribadah.

(more…)

Read Full Post »

Older Posts »